Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:
Mgr. Marek Fremel, Brno-Bohunice, Běloruská 523/10, PSČ 625 00

IČ: 723 909 05
DIČ: CZ7601083820
Dodavatel je plátcem DPH
(dále jen "dodavatel")

Provozovny
Adresy, kontaktní údaje a provozní doba jednotlivých provozoven jsou uvedeny v části Kontakty.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží v části E-shop na stránkách www.rouno.cz je přehledem běžně dodávaného zboží a představuje pouze část celkové nabídky zboží v provozovnách dodavatele. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.


3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo jiným přepravcem, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě neobvyklých typů zboží je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to takto:

  1. doručení Českou poštou obvykle do 3 pracovních dnů po expedici. Pokud doručovatel nezastihne zákazníka doma, bude zásilka uložena na místně příslušné poště a zákazník bude upozorněn tzv. Výzvou v jeho poštovní schránce. Pokud si zákazník zásilku na poště nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, bude odeslána zpět. K ceně zboží se přičte dopravné a dobírečné za platbu při dodání ve výši 129 Kč vč. DPH.


Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. V případě zaslání zboží poštou nebo jiným přepravcem se kupní cena hradí dobírkou v místě předání zboží. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele je možné zboží v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.


4. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno. Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku

V souladu s platnou legislativou má každý zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Toto odstoupení musí být prokazatelně doručeno Dodavateli do 14 dnů od převzetí zboží.  Při odstoupení od smlouvy je nutno dodržet následující podmínky:

• zboží nesmí být opotřebené a musí být v původním obalu

• nelze vrátit zboží upravené na přání zákazníka nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarávání

• zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)

• zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno, včetně originálního obalu, je-li to možné

• poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo

být při přepravě pojištěno na částku odpovídající hodnotě zboží

• zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata!

• zboží doručte na adresu Dodavatele

Při splnění podmínek pro vrácení zboží Vám kupní cenu zašleme zpět, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od přijetí odstoupení od smlouvy.V případě nesplnění podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží může být vráceno zpět.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta:

Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky:

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Reklamace zboží:

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Reklamaci nelze podat telefonicky. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus.

Postup uplatnění reklamace:

Při uplatnění reklamce je třeba uplatnit následující postup:

1. Zákazník nejprve vyplní reklamační protokol (v protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné).

2. Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku!). Zboží s protokolem zašle na adresu Dodavatele.

3. Zboží je třeba poslat vždy kompletní – nelze poslat jen jeho část.

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět. Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží - telefonicky nebo e-mailem.